COVID-19

Pandemia ja valmiuslain mukaiset toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi tehyläisten työskentelyyn Taysissa. Kiireetöntä toimintaa joudutaan ajamaan alas ja työntekijöitä siirtämään yksiköiden välillä. Henkilöstövajaus tai potilasruuhka yhdessä yksikössä voi johtaa ketjureaktioihin, jotka heijastuvat laajasti eri puolille. Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä ohjeita ja neuvoja PSHP:n työntekijöille. Jos olet jonkin toisen työnantajan palveluksessa, varmista mitkä ovat oman työnantajasi ohjeistukset ja käytännöt. Jos olet pirkanmaalainen terveydenhuollon asiakas, tutustu Taysin ohjeisiin.

Usein kysytyt kysymykset

Tehy on koonnut vastauksia jäsenten kysymyksiin sekä valmiuslain että koronaviruksen osalta. Kun jokin asia mietityttää, katso ensin löydätkö vastauksen näistä usein kysytyistä kysymyksistä. Vastauksia päivitetään sitä mukaa kun tilanne elää.
Lue: https://www.tehy.fi/fi/korona

Yhteydenotot luottamusmiehiin

Luottamusmiehet palvelevat jäseniä myös pandemian ja valmiuslain aikana. Huomaathan, että alueluottamusmiehet ovat valtaosin potilastyössä, joten erityisesti kiireettömissä asioissa sähköposti on varmin tapa ottaa heihin yhteyttä.

Pääluottamusmiehet ovat toistaiseksi normaalisti tavoitettavissa niin sähköpostitse kuin puhelimitsekin. Epidemian edetessä työnantaja saattaa kuitenkin siirtää myös päätoimiset pääluottamusmiehet potilastyöhön, mikäli tilanne sitä vaatii. Tällöin tavoitettavuus heikkenee. Sähköpostia tai soittopyyntöjä voi lähettää.
Lue: luottamusmiesten yhteystiedot

Vierailuja yksiköissä emme voi tällä hetkellä toteuttaa normaaliin tapaan, koska epidemian leviämisen hidastamiseksi pyrimme välttämään tarpeetonta liikkumista.

Valmiuslaki

Valmiuslain mukaisesti sen mahdollistamia keinoja ei saa ottaa käyttöön kuin silloin, kun muut keinot eivät ole käytettävissä tai riittäviä. Samoin myöskään työnantaja ei saa käyttää valmiuslain mahdollistamia keinoja kuin siinä tapauksessa, että muut keinot ovat riittämättömiä. Lähtökohtaisesti työpaikoilla tulee siis noudattaa normaaleja KVTES:n määräyksiä, ja poiketa niistä vain jos on pakko. Lisätietoja Tehyn nettisivujen usein kysytyt kysymykset -dokumenteista.

Mikäli työnantaja määrää valmiuslain nojalla työntekijän jatkamaan jo alkanutta työvuoroaan (jäämään ylitöihin), tulee valmiuslain käyttöönottoasetuksen nojalla työnantajan varmistaa, että työntekijän on mahdollista saada ruokaa. Taysissa tämä koskee erityisesti niitä toimipaikkoja, joissa ei ole iltaisin, öisin tai viikonloppuisin auki olevia kahviloita tai kioskeja.

Ylityökorvaukset

Ylityöt korvataan kuten muulloinkin. On todennäköistä, että työnantaja epidemian aikana mieluummin maksaa ylityöt rahana kuin että antaisi ne aikana seuraavilla työvuorolistoilla. Työaikapankkisopimus on voimassa niillä, jotka ovat pankkiin liittyneet.

Hälytysrahat, aluetoimintakorvaukset

Hälytysrahoja, työvuoron vaihtokorvausta, työvuoron vaihtokorvausta ja aluetoiminnasta maksettavaa korvausta koskevat PSHP:n käytännöt ovat edelleen voimassa.

Toimintaohjeesta poiketen työvuoron vaihtokorvaus on korotettu 50 euroon vuoden 2020 loppuun saakka.

Lue: PSHP:n toimintaohje 5763/2019 (vain PSHP:n intrassa)

Siirto toiseen yksikköön ja uusi työsopimus

Työnantaja saattaa ehdottaa työntekijöille uuden työsopimuksen allekirjoittamista toiseen yksikköön siirtämisen ajaksi. Emme suosittele tällaisen sopimuksen allekirjoittamista, koska silloin työntekijä ei olisi oikeutettu normaaleja työmatkakuluja ylittäviin matkakorvauksiin. Mikäli sinua painostetaan allekirjoittamaan uutta väliaikaista työsopimusta, ota yhteys luottamusmiehiin.

Työnantaja saattaa määrätä työntekijän työskentelemään jossakin toisessa Taysin sairaalassa, kuin missä hänen vakituinen työpisteensä sijaitsee. Näissä tapauksissa työnantaja on velvollinen korvaamaan työntekijälle normaaleja työmatkakuluja ylittävät matkakulut. Tarkemmat määräykset löytyvät KVTES:n liitteen 16 toisesta momentista. Edellä mainittu aluetoimintakorvaus maksetaan matkakulujen lisäksi.

Paikallisesti on sovittu, että mikäli työntekijän vahvistettu työvuorolista muuttuu esim. toiseen yksikköön siirtymisen takia enemmän kuin yhden työvuoron osalta, maksetaan työntekijälle 100€ kertakorvaus.

Jos työvuoro päättyy yöllä

Pandemian aikana ja muulloinkin työnantaja saattaa velvoittaa työntekijöitä sellaisiin työvuoroihin, jotka alkavat tai päättyvät klo. 23-06 välisenä aikana. Työaikalain 8a§ mukaan työnantajan on järjestettävä yötyötä tekevän työntekijän työmatkakuljetus, esimerkiksi taksikortti tai muu työnantajan kanssa sovittava tapa, mikäli:

1) työmatka edellyttää kuljetusta ja on paikkakunnalla tavanomainen;
2) työvuoron alkamis- tai päättymisaikana ei ole reitiltään tai aikataulultaan tyydyttävää julkista liikennettä; ja
3) työntekijällä ei ole käytettävissään autoa tai siihen verrattavaa kulkuneuvoa.

Merkitystä ei ole sillä, onko työvuoron alkaminen taipäättyminen yöaikaan suunniteltua vai työnantajan määräämästä ylityöstä johtuvaa. Tämä työaikalain kohta on voimassa niin poikkeusolojen aikana kuin normaalistikin.

Paluu ulkomailta

Työntekijän palatessa ulkomailta Suomeen, ei hän voi heti palata työpaikalle. Tällä hetkellä työnantajan määrittelemät varoajat ennen työpaikalle paluuta ovat:
10vrk niillä, jotka ovat palanneet Suomeen 12.3.-17.3. välisenä aikana.
14vrk niillä, jotka ovat palanneet Suomeen 18.3. tai sen jälkeen.
Mahdollisia oireita tulee tarkkailla myös näiden varoaikojen jälkeen.
Työnantajan määräykset saattavat muuttua tilanteen edetessä, joten kannattaa olla säännöllisesti yhteydessä omaan esimieheen.

Kun työnantaja määrää varotoimenpiteenä oireettoman työntekijän olemaan pois töistä, on työnantajalla palkanmaksuvelvollisuus ko. ajalta. Koska työnantaja maksaa noilta päiviltä palkan, voi työnantaja kuitenkin määrätä sille ajalle joitain tehtäviä suoritettavaksi kotoa käsin, kuten etätyötä jos mahdollista tai verkkokurssien suorittamista. Halutessaan työntekijä voi ulkomailta paluun jälkeen sopia myös vuosilomien, säästövapaiden tai pankkivapaiden pitämisestä tuona aikana, mutta työnantajalla ei ole oikeutta niitä määrätä pidettäviksi.

Mikäli työntekijä on lähtenyt ulkomaille ennen 12.3, jolloin ulkoministeriö ja työnantaja tiedottivat matkailua koskevista suosituksista ja toimenpiteistä, ei työntekijä ole voinut niistä tietää ennen matkalle lähtöä. Tällöin työnantajalla on velvollisuus maksaa palkka paluun jälkeiseltä varoajalta. Mikäli työntekijä on lähtenyt ulkomaille vasta 12.3. jälkeen, saattaa tilanne olla tulkinnallisempi, koska työntekijän saatettaisiin katsoa tehneen tietoisen valinnan työnantajan ohjeistuksista huolimatta.

Työnantaja tulkitsee, että mikäli työntekijä on lähtenyt ulkomaille sen jälkeen kun 18.3. valmiuslait otettiin poikkeusoloissa käyttöön eikä voi tehdä etätöitä, on paluun jälkeinen varoaika työntekijälle palkatonta. 

Emme suosittele ulkomaille matkustamista tässä tilanteessa.

Sairastuminen, sairauden epäily

Lue ensin ohjeet Taysin julkisilta internet-sivuilta.

Työnantaja on julkaissut intranetissä tarkempia ohjeita työntekijöille. Kotoa käsin niitä ei kuitenkaan pääse lukemaan. Mikäli vastausta ei löydy Taysin julkisilta sivuilta, ota yhteys omaan esimieheesi.

Tartuntatautilain mukaisen karanteenin osalta käytäntöjä on 12.5. alkaen muutettu siten, että työnantaja maksaa karanteeniajan palkan, ja hakee Kelalta itselleen tartuntatautipäivärahan. Työnantaja maksaa ko. ajan palkan suunnitellun työvuorolistan mukaisesti, eli sisältäen karanteeniajalle suunnitellut epämukavan työajan korvaukset sekä varallaolo- ja päivystyskorvaukset. Takautuvia muutoksia 12.5. edeltävälle ajalle ei voi valitettavasti Kelan käytäntöjen vuoksi tehdä.

Riskiryhmiin kuuluvat työntekijät

Työnantajan velvollisuus on huolehtia riskiryhmiin kuuluvien työntekijöiden turvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Riskiryhmiin kuuluvien tulee ottaa asia puheeksi esimiehensä kanssa. Riskiryhmiin kuuluvien osalta turvallisen työskentelyn arviointi on usein tapauskohtaista. Jos työnantaja ei osaa arviota tehdä, kannattaa ottaa yhteys työterveyshuoltoon ja pyytää sieltä kirjallinen lausunto mahdollisista rajoitteista.

Lue: Työnantajan huolehdittava riskiryhmiin kuuluvien hoitajien turvallisuudesta

Perehdytys

Työntekijällä on oikeus riittävään perehdytykseen, mikäli työnantaja siirtää hänet normaaleista poikkeaviin tehtäviin. Vastuu perehdytyksen järjestämisestä on työnantajalla. Puutteellisesta perehdytyksestä tulee heti ilmoittaa työnantajalle, tehdä HaiPro ilmoitus, sekä ottaa yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun. Mikäli työntekijä kokee, että hänen osaamisensa ei riitä hänelle määrättyihin tehtäviin ja/tai perehdytys on ollut puutteellista, kannattaa oman oikeusturvansa takia ilmoittaa siitä kirjallisestikin työnantajalle. Apuna siihen voi käyttää esimerkiksi jäsensivuilta löytyvää kaavaketta.

Työturvallisuus

Työnantaja vastaa työturvallisuudesta. Jos työntekijä havaitsee työturvallisuudessa puutteita, tulee niistä ilmoittaa välittömästi esimiehelle. Työsuojeluvaltuutetut toimivat työntekijän tukena.

PSHP:n yt-neuvottelut

Tuotannollis-taloudelliset yt-neuvottelut on keskeytetty poikkeusolojen ajaksi. 

Työehtosopimus

Nykyisen KVTES:n voimassaolo loppui 31.3.2020. Sen määräyksiä kuitenkin noudatetaan ns. jälkivaikutuksella siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on saatu neuvoteltua. Valmiuslain nojalla työnantajalla on oikeus poiketa KVTES:n ja normaalilainsäädännön määräyksistä ylityön enimmäismäärän, lepoaikojen, vuosilomien antamisen sekä irtisanomisajan pituuden osalta.

Poikkeusolot vaikeuttavat merkittävästi neuvottelukierrosta. Tehy ja SuPer eivät käytä työtaistelutoimia näiden poikkeusolojen aikana.

 

Päivitämme näitä sivuja tilanteen edetessä.
​Päivitetty 12.5.2020 / AT