Tärkeä tiedote Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä määräaikaisessa työsuhteessa 1.7.2018 - 31.12.2018 välisenä aikana olleille

22.4.2020

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty tehtävien vaativuuden arviointia. PSHP on maksanut toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa oleville työntekijöille takautuvasti 1.7.2018 – 31.12.2018 väliseltä ajalta uuden tehtävien vaativuuden arvioinnin mukaisen palkan ja aikaisemman palkan erotuksesta 40,4 %. Takautuvat saatavat on maksettu joulukuussa 2018. Takautuvia saatavia ei ole maksettu määräaikaisille työntekijöille. Takautuvaa saatavaa on syntynyt ainoastaan niille, joilla uuden tehtävän vaativuuden arvioinnin mukainen palkka on suurempi kuin vanha palkka.

Työsopimuslain 2 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, ellei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Lainkohtaa koskevissa esitöissä (HE 157/2000) on todettu, että tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta voisi poiketa ainoastaan, jos siihen on objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä syy. Työsopimuslain tasapuolista kohtelua ja syrjintäkieltoa koskevan pakottavan määräyksen mukaan määräaikaisissa työsuhteissa ei myöskään saa työsopimuksen kestoajan vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä.

Tehy ry vie tarvittaessa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi niiden jäsenten osalta, jotka eivät ole kyseistä takautuvaa saatavaa saaneet.

Mikäli olet ollut määräaikaisessa työsuhteessa 1.7.2018 – 31.12.2018 välisenä aikana ja haluat, että saatavaa vaaditaan sinulle, tulee sinun toimittaa alla olevat tiedot sähköpostilla Tehyn juristille 31.5.2020 mennessä. Jos olet vaihtanut työnantajaa, niin saat osoitteen pyytämällä joko ammattiosaston sähköpostista tai pääluottamusmiehiltäAmmattiosastomme jäsenet näkevät tiedon sähköpostistaan ja jäsensivuilta.

Sähköpostin otsikoksi tulee laittaa "Pirkanmaan sairaanhoitopiirin määräaikaisuus"

  • nimi ja henkilötunnus
  • yhteystiedot, osoite, spostiosoite, puhelinnumero
  • työsuhteen kesto
  • työsopimukset ajalta 1.7.2018 – 31.12.2018
  • tehtäväkohtainen palkka ajalla 1.7.2018 – 31.12.2018
  • mille TVA-tasolle tehtävä on määritetty

Mikäli päädyt siihen, että vaadit saatavaa, Tehyn oikeuspalveluiden lakimies hoitaa asiaasi eikä sinulle tule oikeudenkäynnistä kuluja.

Tiedot on ehdottomasti toimitettava 31.5.2020 mennessä, tämän jälkeen tulleita ilmoituksia ja tietoja ei enää oteta mukaan.